BẦU CỬ- LIÊN KẾT MẠNG HỮU ÍCH

 1. Election Information (Vietnamese)

  Election Information (Vietnamese)

  Tìm hiểu thông tin về Cuộc Bầu Cử Thành Phố San Gabriel 2017 tại đây.

 2. Election Notice (Vietnamese)

  Election Notice (Vietnamese)

  Các thông báo công cộng liên quan đến Cuộc Tổng Tuyển Cử vào Tháng Ba 2017.

 3. Register to Vote (Vietnamese)

  Register to Vote (Vietnamese)

  Đăng ký để được đi bỏ phiếu, đổi địa chỉ, lựa chọn đảng phái hoặc chọn bỏ phiếu bằng thư, tại đây, trên mạng. Bấm vào Liên Kết này để bắt đầu. Đơn đăng ký đi bầu cũng có sẵn tại Toà Thị Sãnh San Gabriel.

 4. Check Your Voter Status (Vietnamese)

  Check Your Voter Status (Vietnamese)

  Bấm vào đây để được chuyển đến trang mạng của Hạt để kiểm lại tư cách đi bỏ phiếu của quý vị.

 5. Get Your E-Sample Ballot (Vietnamese)

  Get Your E-Sample Ballot (Vietnamese)

  Xin vui lòng nhấn vào đây để truy cập và tải xuống Lá Phiếu Mẫu Chính Thức và những thông tin quan trọng về bầu cử.

 6. Find Your Polling Place (Vietnamese)

  Find Your Polling Place (Vietnamese)

  Dùng đường dẫn này để tìm nơi bỏ phiếu của mình, phiếu bầu mẫu và thông tin khu vực cho cuộc bầu cử sắp tới, kế tiếp.

 7. Answers to Your FAQs (Vietnamese)

  Answers to Your FAQs (Vietnamese)

  Bấm vào đây để có những câu trả lời cho những thắc mắc thường hỏi về việc đăng ký để được đi bầu và thông tin về bầu cử.