COVID-19 Vaccination Assistance

Vaccination Assistance Hotline

California residents are eligible to receive the COVID-19 vaccine at no-cost. Please visit MyTurn.CA.Gov to check the current eligibility and to schedule your vaccine appointment. If you are interested in getting vaccinated and are eligible to do so through your medical provider or vaccination sites, please do so.

If you need assistance with registration, the City currently operates a hotline at 626.308.2816, weekdays from 8:00 a.m. to 5:00 p.m. Bilingual assistance is available in Chinese, Spanish and Vietnamese.

COVID-19疫苗登記

加州居民有資格免費獲得COVID-19疫苗-請訪問 MyTurn.CA.gov 來確認資格並安排疫苗預約。如果您有興趣接種疫苗並且符合資格 - 通過您的醫生或疫苗接種場所登記。

聖蓋博市可以幫助您預約疫苗接種或者確認您的疫苗預約. 請在每週二下午2點到下午4點以及每週三上午9點至上午11點致電到市政府辦公室 626.308.2816. 有中文,西班牙語和越南語的工作人員為您提供幫助。

REGISTRO DE VACUNAS COVID-19

Los residentes de California son elegibles para recibir la vacuna COVID-19 sin costo alguno. Visite MyTurn.CA.gov para verificar la elegibilidad actual y programar su cita para la vacuna. Si está interesado en vacunarse y es elegible para hacerlo a través de su proveedor médico o en los sitios de vacunación, hágalo.

Si necesita asistencia con su registración, la ciudad opera una línea directa 626.308.2816 entre semana de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.  Asistencia bilingüe está disponible en chino, español y vietnamita.

ĐĂNG KÝ TIÊM CHỦNG COVID-19

Cư dân California có thể nhận thuốc ngừa COVID-19 miễn phí — vui lòng truy cập MyTurn.CA.gov để kiểm tra tính đủ điều kiện hiện tại và sắp xếp cuộc hẹn tiêm thuốc ngừa của bạn. Nếu bạn muốn chích ngừa và có đủ điều kiện để thực hiện việc này thông qua nhà cung cấp dịch vụ y tế hoặc các địa điểm tiêm chủng, xin vui lòng thực hiện.
Thành phố San Gabriel có thể giúp bạn ghi danh chờ đợi cuộc hẹn chích ngừa địa phương và xác nhận cuộc hẹn đăng ký của bạn. Vui lòng gọi cho văn phòng City Clerk của Thành Phố theo số 626.308.2816 vào Thứ Ba từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều và Thứ Tư 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng. Hỗ trợ song ngữ sẽ được cung cấp bằng tiếng Trung, tiếng Mể và tiếng Việt.